Spectacled Owl #2, Saint Louis, Missouri, USA, 2018
Raven #4, Albuquerque, New Mexico, USA, 2018
Chimpanzee #9, Los Angeles, California, USA, 2018
Tiger #9, Los Angeles, California, USA, 2018
Eurasian Eagle Owl #3, Saint Louis, Missouri, USA, 2018
Flammulated Owl #5, Espanola, New Mexico, USA, 2018
Buffalo #3, Santa Fe, New Mexico, USA, 2019
King Penguin #1, Albuquerque, New Mexico, USA, 2019
King Penguin #9, Albuquerque, New Mexico, USA, 2019
Bull #3, Los Angeles, California, USA, 2018
Remonter